Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Športovostrelecký klub Podhradová KošiceHľadať
 
 

Stanovy klubu

Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Športovostrelecký klub Podhradová (ŠSK Podhradová) je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. dobrovoľným občianskym združením osôb, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú špecifickú športovú činnosť v oblasti streleckého hnutia.

 

2. Poslaním klubu je uspokojiť špeciálne záujmy na vysokej úrovni v oblasti kompletnej streleckej činnosti a zabezpečiť vysokú odbornú prípravu na dosahovanie špičkových streleckých výkonov všetkých členov klubu, zvýšiť ich telesnú a duševnú zdatnosť.

 

3. Klub je samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

 

4. Športovostrelecký klub Podhradová Košice je organizácia s právnou subjektivitou. Sídlom ŠSK Podhradová je strelecký areál, Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice.


Článok 2
HLAVNÉ ÚLOHY

1. Klub sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov. Poskytuje im odbornú, poradenskú a metodickú službu.

 

2. Klub vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné poradenské s1užby pre svojich členov.


Článok 3
ČLENSTVO

1. ŠSK Podhradová Košice je prihlásený do Slovenského streleckého zväzu (SSZ). Odhlásenie navrhuje a schvaľuje členská schôdza. Členstvo v ŠSK môže byť individuálne a čestné.

 

2. Individuálne členstvo v klube je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku. O prijatí rozhoduje výbor klubu na základe písomnej prihlášky.

 

3. Dokladom o členstve je platný preukaz s registráciou v ŠSK Podhradová. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského a klubového príspevku na bežný kalendárny rok.

 

4. Individuálne členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v klube. O vylúčení rozhoduje členská schôdza.

 

5. Člen klubu má právo:

 • zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov športových a iných odborných aktivít, ako i ďalších kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných klubom,
 • zúčastňovať sa členských schôdzi,
 • zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie      a chovanie,
 • dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne odpoveď,
 • mať aktívne a pasívne právo voliť, podmienkou byť volený do funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek 18 rokov.

6. Člen klubu má povinnosť:

 • ·dodržiavať stanovy klubu, na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti,
 • podieľať sa na činnosti klubu a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie,
 • chrániť opatrovať a zveľaďovať majetok klubu,
 • riadne a včas platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky.

7. Čestné členstvo môže výbor klubu udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám za osobitné zásluhy o rozvoj športovej streľby.

 

8. Disciplinárne konanie a opatrenia ukladá výbor klubu podľa smernice Slovenského streleckého zväzu.


Článok 4
ORGANIZAČNÉ ZÁSADY A VNÚTORNÉ VZŤAHY

1. Športovostrelecká, telovýchovná a iná odborná záujmová činnosť sa uskutočňuje pod vedením kvalifikovaných trénerov a ďalších zodpovedných funkcionárov klubu.

 

2. Klub sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi, ktoré sú v súlade s ich stanovami, a ktoré vydávajú vyššie orgány telesnej kultúry.

 

3. Medzi výborom klubu a členmi nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, vzájomný vzťah je rovnoprávny.

 

4. Jednotlivcom sa uhrádzajú, resp. prideľujú finančné prostriedky podľa pravidiel schválených výborom klubu.

 

5. Výbor klubu chráni záujmy svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám.

 

6. Výbor klubu podľa podmienok a potrieb si po schválení vo valnom zhromaždení vytvára aparát. Vnútorné vzťahy upravuje organizačný poriadok klubu.


Článok 5
ORGÁNY KLUBU

1. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, ktorá sa koná podľa plánu činnosti klubu spravidla raz ročne.

2. Členská schôdza prerokúva všetky základné otázky činnosti klubu najmä:

 • uznáva sa o vzniku klubu, názve a symbolike ako i zániku,
 • schvaľuje, mení alebo ruší stanovy klubu,
 • prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie, prerokúva správu revíznej komisie,
 • volí výbor klubu a revíznu komisiu,
 • je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru klubu,
 • je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní.

Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov, ak sa nerozhoduje inak.

 

3. V období medzi členskými schôdzami riadi činnosť klubu výbor. Počet členov a spôsob voľby stanoví členská schôdza klubu. Výbor sa skladá z predsedu tajomníka a ďalších členov. Frekvenciu rokovaní si stanoví výbor klubu sám.

 

4. Výbor sa stará o celý chod klubu, vykonáva poradenskú a servisnú činnosť, zastupuje klub na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi a organizáciami, organizuje podnikateľskú a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedľajšiu hospodársku činnosť’ na získanie vlastných finančných prostriedkov a iných zdrojov. Rozhoduje o rozdelení finančných prostriedkov získaných vlastnou činnosťou, ako i o získaných od štátu a ďalších organizácií i jednotlivcov.

 

5. Menom klubu sú oprávnení navonok vystupovať a konať predseda a ďalší funkcionári splnomocnení výborom klubu. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.


Článok 6
REVÍZNA KOMISIA

Revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom. Volí ju valné zhromaždenie. Vykonáva revízne hospodárenie klubu, o výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi klubu.


Článok 7
MAJETOK A HOSPODÁRENIE

1. Klub má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. O tento majetok je povinný starať sa, chrániť a zveľaďovať ho. Nakladá s ním v súlade so všeobecne platnými predpismi a predpismi vyšších orgánov a v súlade s nimi i s vlastnými pravidlami.

 

2. Zdrojom majetku klubu sú príjmy z členských, klubových a iných príspevkov, príjmy zo športovej a ostatnej spoločenskej činnosti, príjmy z výnosov vedľajšieho hospodárstva a iných podnikateľských činností, ďalej dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmy.


Článok 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto stanovy schválila členská schôdza klubu dňa 18.1.1993. Ich výklad vykonáva výbor klubu. Nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

 

2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.


 

Posledná aktualizácia

6. 10. 2019

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka